Els Nouwen

els nouwen 2024

els nouwen 2024

NL

Nieuw werk van Els Nouwen in galerie Behind Bars. Olieverf op linnen, de geprefereerde expressievorm van de kunstenaar. De klassieke formaten, maar ook veel kleiner werk. In aanloop naar de solotentoonstelling in M Leuven in 2026 krijgen we een inkijk in de recente evolutie. Nieuw zijn de optische effecten en het spel met cartooneske letters en tekens die overal opduiken en die de strijd aangaan met figuratieve beeldfragmenten.

Hoe kijken we? Welke waarnemingspatronen liggen aan de basis van de constructie van de realiteit in ons brein? Elk schilderij is het resultaat van een intense dialoog tussen beeld, betekenis en verf. Zoals voordien zetten disruptie en ontwrichting de toon in het werk. De optische illusies roepen hierbij nieuwe vragen op en keren de blik om van het beeld naar de zintuigen die kijken. De ondertoon is brutaal en grotesk, zoals we het werk van Nouwen kennen. De optische ontsporing in en door de verf geeft het nieuwe werk een bijkomende laag.

Sinds 2020 nummert Nouwen haar tentoonstellingen. Ze krijgen als titel het jaar waarin ze plaatsvinden en zijn telkens momentopnames binnen de eindeloze stroom van werk. Een stroom die voortdurend van bedding verandert, want het werk transformeert permanent. Het staat nooit stil. 'Beelden moeten voor mij voorbij hun likeability', zegt Nouwen. 'Om tot waarachtige communicatie met de toeschouwer te komen, moeten ze hun welsprekendheid opofferen. Durven ontsporen'.

ENG

New work by Els Nouwen in Behind Bars gallery. Oil on canvas, the artist's preferred form of expression. The classic formats, but also noticeably smaller work. In the run-up to the solo exhibition in M Leuven in 2026, we get an insight into the recent evolution. New are the optical effects and the play with cartoonish letters and signs that appear everywhere and compete with figurative image fragments.

How do we look? Which patterns of perception underlie the construction of reality in our brain? Each painting is the result of an intense dialogue between image, meaning and paint. As before, disruption and dislocation set the tone of the work. The optical illusions raise new questions and turn the gaze from the image to the senses. The undertone is brutal and grotesque, known from Nouwen's earlier work. The optical derailment in and through the paint gives the new body of work an additional layer.

Since 2020, Nouwen has been numbering her exhibitions. The title is the year in which the presentation takes place. They are a momentum within the flow of work. A stream that constantly changes its riverbed, because the work is in a permanent state of transformation. 'Images have to go beyond their likeability,' says Nouwen. 'To achieve true communication with the spectator, they must sacrifice their eloquence. Dare to derail'.

Artists: Els Nouwen

Also happening at els nouwen 2024