Ren Hang, 223, Ji Zhou, Chen Wei, Zhang Wei, Zhang Hai'er

Finissage Chinese Spring #3

Finissage reception Chinese Spring #3 from 2 tot 5 pm

Artists: Ren Hang, 223, Ji Zhou, Chen Wei, Zhang Wei, Zhang Hai'er

Also happening at Finissage Chinese Spring #3