30.06.2018 Finissage Chinese Spring #3 Stieglitz 19
Artists:

Ren Hang, 223, Ji Zhou, Chen Wei, Zhang Wei, Zhang Hai'er

Finissage reception Chinese Spring #3 from 2 tot 5 pm

Opening:

Finissage reception Chinese Spring #3 from 2 tot 5 pm