Ren Hang 223 Chen Wei Ji Zhou Zhang Wei Cai Huanhe (woodprints) Huang Hishan (painting)

Opening Chinese Spring #3

Opening Chinese Spring part 3

Artists: Ren Hang 223 Chen Wei Ji Zhou Zhang Wei Cai Huanhe (woodprints) Huang Hishan (painting)

Also happening at Opening Chinese Spring #3