26.05.2018 Opening Chinese Spring #3 Stieglitz 19
Artists:

Ren Hang 223 Chen Wei Ji Zhou Zhang Wei Cai Huanhe (woodprints) Huang Hishan (painting)

Opening Chinese Spring part 3

Opening:

Opening 26/5 at 4 pm